Arkisto

Kustannustiedon ja tietomallipohjaisten infrasuunnitelmien yhteensovittaminen – rajapinnan kuvaus ja pilotointi

Tämän kehityshanke on KIRA-digi kokeiluhanke, jossa on kyse rakentamisen digitaalisaatioon liittyvästä kokeellisesta kehittämisestä. KIRA-digi toteuttaa julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta. Kokeilulla tarkoitetaan idean tai ratkaisun rajattua käytännön testausta, jossa opitaan nopeasti,…

Taloyhtiöiden pysäköintialueiden hulevesien luonnonmukainen hallinta

Kaupunkien laajeneminen ja tämän myötä kovien pintojen alueellinen merkittävä lisääntyminen aiheuttavat kriittisen tarpeen hulevesien turvalliselle ja ekologiselle hallitsemiselle. Hulevesien luonnonmukaisen hallinnan pääajatuksena on maksimoida veden luonnollinen kiertokulku pohjaveden ylläpitämiseksi ilman,…

Työnaikaisen viestinnän kehittäminen

Opinnäytetyön aiheena oli työnaikaisen viestinnän kehittäminen. Tavoitteena oli löytää erilaisia laitteita helpottamaan työmaalla tapahtuvaa kommunikointia. Tarkastelun kohteena olivat erityisesti laitteiden soveltuvuus meluisiin ympäristöihin, käytön vaivattomuus, sekä hankinta- ja käyttökustannukset. Työ…

Maa-aineksien uusiokäyttö rakennushankeessa

Maajukka Oy tarvitsee maa-aineksien uusiokäyttöön apuvälineitä, joiden avulla työnjohtajien ja -tekijöiden on helpompi kierrättää käytössä olevia ylijäämämaita. Tavoitteena on lisätä ja helpottaa maa-aineksien uusiokäyttöä ja selvittää siitä syntyviä säästöjä rakennushankkeessa….

Viherrakentamisen koulutuksen sisältö työelämän lähtökohdista Hämeen ammattikorkeakoulussa : Kysely työelämän edustajille

Hämeen ammattikorkeakoulussa rakennetun ympäristön koulutusohjelmassa siirryttiin asteittain moduulipohjaiseen opetukseen 2014 lähtien. Moduulien sisällöt johdettiin aikaisempien opintojaksojen sisällöistä. Koulutuksessa ei kuitenkaan ollut tarkkaa kuvaa siitä, mikä aihe moduulien sisällä oli työelämän…

Eri tie- ja hoitoluokkien ajoradan talvihoidon toimenpiteet ja suoritteet

Insinöörityön tavoitteena oli tehdä helppokäyttöinen ja selkeä suoriteseurantataulukko ajoradan talvihoidon toimenpiteisiin Savon Kuljetus Oy:lle. Savon Kuljetuksella nähtiin tarpeelliseksi saada suoritteiden seurantaan taulukko, josta voidaan eritellä tietoja esimerkiksi hoitoluokittain ja toimenpiteittäin…

Suunnittelun eri vaiheissa arvioitujen kustannusten toteutuminen Kuopion Saaristokaupungissa

Opinnäytetyön aiheena oli suunnittelun eri vaiheissa arvioitujen kustannusten toteutuminen Saaristokaupungissa. Tilaajana opinnäytetyössä oli Kuopion kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue. Saaristokaupunkiin on vuosien varrella rakennettu useita asemakaava-alueita ja tarkoituksena oli selvittää, miten kustannusarviot…

Esivalmisteiden hyödyntäminen väylärakentamisessa

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia väylärakentamisen esivalmisteisiin liittyen nykyisiä toimintatapoja sekä rakennushankkeen osapuolten välistä yhteistyötä. Pääpiirteittäisen analyysin pohjalta tavoitteena oli löytää tulevaisuutta varten kehityskohteita, joilla esivalmisteiden käyttöä saataisiin lisättyä. Työn…

Vilkkaan kaupunkiympäristön vaikutukset infrarakennushankkeeseen

Opinnäytetyön tilaajana oli Destia Oy. Työssä oli tarkoituksena selvittää miten kaupunkiympäristö vaikuttaa infrarakennushankkeen kustannuksiin ja aikatauluihin sekä miten näitä vaikutuksia tulisi huomioida tarjouslaskenta- ja toteutusvaiheissa. Lähteenä työssä käytettiin pääosin havainnointia…

Väylien laatudokumentointi ja itselleluovutus

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa ohje väylien laatudokumentoinnin avuksi. Ohjeen tulisi auttaa työvaihekohtaisten laatutekijöiden asettamisessa sekä helpottaa niiden huomioimista niin rakentamisen aikana kuin itselleluovutuksessa. Tavoitteena oli myös löytää kehitysideoita itselleluovutusprosessin…

Leveiden keskimerkintöjen liikenneturvallisuusvaikutusten arviointi

Tämän raportin tavoitteena oli käsitellä leveiden keskimerkintöjen liikenneturvallisuusvaikutuksia, toteuttaa mielipidekysely kantatie 54 kokeiluosuuden vaikutusalueella sekä esitellä aiemmin tehdyt tutkimukset ja leveiden keskimerkintöjen taustaa. Raportin on laatinut Eino Lahtinen Hämeen ammattikorkeakoulusta…

Infrasuhdanteet 2016 – 2017

Tuoretta tutkimustietoa infrasuhdanteista Suomessa.

Opinnäytetyö (AMK) Yhteysalusliikenne tulevaisuudessa 2014

Tämä opinnäytetyö tarkastelee valtion tilaamaa yhteysalusliikennettä vertailemalla liikenteen vaihtoehtoisia hankinta- ja toteutusmalleja. Tavoitteena on löytää saariston elinmahdollisuudet ja työmatkaliikenteen turvaava, kustannustehokkaampi sekä iäkkään aluskaluston uudistumisen mahdollistava liikenteen toteutusmalli. Yhteysalusliikenteen hankinnat…