LIKE-foorumi / Selvitykset ja tutkimukset

← Selvitykset ja tutkimukset

Opinnäytetyö (AMK) Yhteysalusliikenne tulevaisuudessa 2014

Linkki julkaisuun Avaa julkaisu
Aihepiiri Muu
Tekijä(t) / lataaja Tapani Jaakkola

Tämä opinnäytetyö tarkastelee valtion tilaamaa yhteysalusliikennettä vertailemalla liikenteen vaihtoehtoisia hankinta- ja toteutusmalleja. Tavoitteena on löytää saariston elinmahdollisuudet ja työmatkaliikenteen turvaava, kustannustehokkaampi sekä iäkkään aluskaluston uudistumisen mahdollistava liikenteen toteutusmalli.

Yhteysalusliikenteen hankinnat kilpailutetaan liikenne- ja viestintäministeriön julkaiseman yhte-ysalus- ja maantielauttaliikenteen kilpailuttamistyöryhmän mietinnön mukaisesti kokonaispalve-lumallilla. Mallissa tilaajan ja palveluntuottajan tehtävät on selkeästi eroteltu, ja palveluntuotta-jalla on laaja kokonaisvastuu palvelukokonaisuudesta.

Saaristoliikenne on yhtä turvallista kuin merenkulku yleensä. Käytettävä keski-iältään korkeahko kalusto täyttää tällä hetkellä sille asetetut turvallisuusvaatimukset. Paineita kaluston uudistumi-selle asettavat Trafin 1.1.2013 uudistetut alusturvallisuusmääräykset, jotka koskevat kaikkia matkustaja-aluksia niiden kokoon ja ikään katsomatta.

Yhteysalusliikenteen palvelutasosta ei ole tehty virallista päätöstä, mutta nykytaso vastaa suun-nilleen liikenne- ja viestintäministeriön työryhmän laatimaa neliluokkaista määrittelyä. Saaristo-liikenne on tarkoitettu ensisijaisesti saariston vakituisten asukkaiden kuljetustarpeisiin. Nykyinen vuorotiheys turvaa hyvin vakituisen asutuksen peruspalvelut ja elinkeinoelämän kuljetukset. Vuorotiheys ja hankittu kuljetuskapasiteetti ovat tarpeisiin nähden osittain liian suuria. Tilasto-tietojen perusteella on havaittavissa, että reittien käyttöasteet ovat alhaisia.

Toimintamalliehdotukset pohjautuvat liikennöintimalliin, jossa liikenne tuotettaisiin nykyistä al-haisemmalla peruspalvelutasolla ja optimoidulla aluskalustolla. Raskaskuljetuspalveluiden tar-joamisesta nykyisessä laajuudessa luovuttaisiin ja keskityttäisiin pääsääntöisesti henkilöliiken-teen tuottamiseen. Samalla suositellaan maksujen palauttamista liikenteeseen sekä kuntien vas-tuun lisäämistä saaristoasukkaidensa tukemisessa niin maksukompensaatioiden kuin pe-ruspalvelutason ylittävien liikennepalveluiden kustantamisessa. Lisäksi korostetaan valtion ka-lusto-omistuksesta saatavia hyötyjä ja mahdollisuuksia.

Asiasanat: , , , , , , , ,

Oppilaitosyhteistyö

Yhteistyötä oppilaitosten ja opiskelijoiden kanssa? Ilmoita itsesi mukaan!

Tutustu tarjontaan Lisää uusi ilmoitus

Tekijä etsii työnantajaa

Opiskelija tai vastavalmistunut. Täällä voi hakea kesätyö/harjoittelu/tuntityö/opinnäytetyö-paikkaa, sekä vastavalmistuneelle sopivaa työpaikkaa. Työnantaja. Täällä voit selata ilmoituksia ja löytää sopivan tekijän juuri teidän työpaikallenne.

Tutustu tarjontaan Ilmoittaudu tekijäksi

Työnantaja etsii tekijää

Työnantaja. Täällä voi hakea kesätyöntekijää/harjoittelijaa, tuntityöntekijää,opinnäytetyöntekijää tai vastavalmistunutta. Täytä kaavakkeeseen työpaikan tiedot, hakuehdot ja hakemuksen voimassaoloaika.

Tutustu tarjontaan Ilmoittaudu työnantajaksi

LIKE-foorumi tiedottaa

INFRASANKARIT- kampanjalla nuorten tietoisuuteen

Liikenne- ja infra-alan toimijat ovat yhdistäneet voimansa nuorille suunnatussa #Infrasankarit-kampanjassa. Tavoitteena on tuoda esiin infra- ja liikennealan merkityksellisyyttä, monipuolisuutta ja ammattilaisten arkea.   Infra-alan yhteisöjen ja yritysten yhteistyöelimen MANK ry:n vetämään…

22.11.2018

Liikenne- ja infra-alan osaamisen kehittämisfoorumi (LIKE) kokoontui 28.3. vuositapaamiseensa Liikennevirastossa

Kuva: Kokoontumisen osallistujat kuuntelevat avauspuheenvuoroa Pääjohtaja Kari Wihlman tarkasteli avauspuheenvuorossaan liikennesektorin reformin lisäksi muita keskeisiä väylänpidon ja liikennejärjestelmän kehittämishaasteita. Jatkossa painopisteenä on väylänpidon rahoituksen turvaaminen. Kehittämistyössä priorisoituvat ilmastokysymykset, ennakoiva talvikunnossapito…

4.4.2018

LIKE tarjoaa liikenne- ja infra-alan uutiskoonnin uutiskirjeenä

LIKE on ottanut käyttöön laajan mediaseurantapalvelun, ja tarjoaa sen tulokset koko alan käyttöön. Mediaseurannan kautta haravoidaan uutisointeja ja keskusteluja koko liikenne- ja infra-alasta, ei siis kenenkään yksittäisen toimijan medianäkyvyyden kautta….

6.3.2018